II.3. Díjak, elismerések

Alumnusaink tudományos díjai, elismerései:

  • A doktori program oktatói különböző hazai és nemzetközi ösztöndíjakat nyertek el az utóbbi években is Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (4 fő), valamint Fulbright-ösztöndíj (2 fő), F. Thyssen-Stipendium (2 fő), , bécsi Collegium Hungaricum Ösztöndíj (3 fő). Bolyai Plakettes (1 fő), a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjasok (2 fő), az OTKA témavezetők (4 fő) vagy közreműködő kutatók (13 fő), az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások támogatottja (1 fő), a Sasakawa ösztöndíjasok (2 fő), a Collegium Hungaricum ösztöndíjasok (3 fő), a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány ösztöndíjasai (2 fő), az MTA Stratégiai Kutatási Pályázat Fődíjazottja (1 fő), az 2011 év Hallgatói Tudományos Publikációja Aranyérem Debreceni Egyetem (1 fő), a Kiss Árpád díjas (1 fő) vagy a Petzvál József-díj (1 fő) Apáczai Csere János-díjas(1) fő), Dr. Kövér András-díjas (1 fő), Bessenyei György-díjas (1 fő), Novák József Emlékérmes (1 fő), Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérmes (1 fő), a KAAD (Katolischer Akademischer Ausländer-Dienst) Kelet-Európa programjának ösztöndíjasa (1 fő), a DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) ösztöndíjasa (1 fő)

  • PhD-hallgatóink intézeteink Eramus-kapcsolatai révén pályázhatnak ösztöndíjakra. A Neveléstudományi Programból 5 doktorjelölt tanul nemzetközileg elismert külföldi kutatóhelyeken. Egyéni ösztöndíjakkal többen töltöttek egy-egy szemesztert külföldön: 2008-ban egy doktorjelölt a Collegium Hungaricum ösztöndíját nyerte el. Doktorjelöltjeink rendszeresen vesznek részt nemzetközi konferenciákon külföldön, így az EERA (European Educational Researcher Association) és az ISORECEA (International Scientific Organization for Religious Studies in Eastern and Central Europe) rendezvényein.

  • Egyetemi Felsőoktatási K+F Központot alapítottunk és (közösen) működtetünk 2007-től. A Központ könyvsorozatának címe: Régió és oktatás. A mai napig 8 kötete jelent meg, melyből három angol nyelvű. Az adatokat lásd a Központ honlapján:  http://cherd.unideb.hu.

  • Hálózatba szerveztünk felsőoktatási intézményeket a „Partium” térségében (Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász, Ukrajna, Nagyváradi Állami Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia, BBTE kihelyezett tagozata, Szatmárnémeti, Románia), s közös kutatási projekteket működtetünk, melyek megtekinthetők a http://cherd.unideb.hu honlapon. 

 

II.4. Az alumnusok és abszolváltak legfontosabb publikációi

(2011 júniusáig)

 

Antalóczy Tímea

2001, témavezető: Dr. Szekeres Melinda

Disszertáció címe: Sorozatok - Szappanoperák - Értékek

Legfontosabb publikációk:

Antalóczy Tímea (2006): Szomszédok közt. Szappanoperák az ezredforduló Magyarországán (Antenna Könyvek). Budapest: PrintX Budavár.

Antalóczy Tímea - Kálmán Zsuzsa (2005): Műfajtörténet. In: Bajomi-Lázár Péter ed. Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Budapest: Akadémia Kiadó, 81-116 p.

Antalóczy Tímea - Füstös László - Hankiss Elemér (2010): Magyarország kulturális térképe. In: Antalóczy Tímea — Füstös László — Hankiss Elemér eds. Mire jó a kultúra? (Jelentés a magyar kultúráról könyvsorozat 2). Budapest: Magna Produkció, 14-52.

 

Barabási Tünde

2006, témavezető: Dr. Balogh László

Disszertáció címe: Az elmélet és a gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben

Legfontosabb publikációk:

Barabási Tünde (2008): A tanítói tudás összetevői és fejlesztésük. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitara Clujeana.

Barabási Tünde (2010): A projektmódszer elmélete és értelmezési/ alkalmazási változatai az óvodában és kisiskolai fejlesztésben. Erdélyi Pszichológiai Szemle (1), 129-156.

Barabási Tünde (2010): Kinderprojekte als Rahmen für eine mehrperspektivische Auseinandersetzung mit Luft und Wasser. In: Natur und Technik in frühe Bildungsprozessen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 107-120.

Benkő Brigitta

2007, témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás

Disszertáció címe: A szociálpedagógia szakos hallgatók a felsőoktatásban és a munkaerő-piacon

Legfontosabb publikációk:

Benkő Brigitta (2006): Az expanzió és következményei a szociálpedagógus-képzésben. Társadalomkutatás 24 (4), 515-532.

Benkő Brigitta (2000): Az induktív gondolkodás vizsgálata. Iskolakultúra (4) 9, 71-77.

Bényei Judit

2001, témavezető: Dr. Rubovszky Kálmán

Disszertáció címe: Az Alkonyzónától A Simpson családig televíziós befogadás-vizsgálat a médiaoktatás nézőpontjából

Legfontosabb publikációk:

Bényei Judit (2005): Tanuljunk írni a Pokémonokkal – avagy mit kezdjünk a tömegkultúrával az óvodában. In. Educatio (4), 905-914.

Bényei J. – Wenszky N. (2006): A britek szerint a világ – a British Journal of Sociology of Education. Educatio (1).

Bényei Judit (2001): Az Alkonyzónától a Simpson családig. Televíziós befogadás vizsgálat a médiaoktatás szempontjából. MédiakutatóbNyár, 79-92.

Bocsi Veronika

2009, témavezető: Prof. Dr. Szabó Ildikó

Disszertáció címe: Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata

Legfontosabb publikációk:

Bocsi Veronika (2009): Az időszociológia pedagógiai vonatkozásairól. Új pedagógiai szemle (59) 4., 66-80.

Bocsi Veronika (2007): Az időfelhasználás nemek közötti különbségeinek vizsgálata hallgatói populáció esetében. Educatio (16) 4., 675-687.

Bodnárné Kiss Katalin

2002, témavezető: Prof. Dr. Forray R. Katalin

Legfontosabb publikációk:

Disszertáció címe: Serdülő korú cigány tanulók énképe és modellkövetési sajátosságai

Bodnárné Kiss Katalin (1998): Etnicitás. A társadalomtudományi vizsgálatok új dimenziója. Iskolakultúra (8), 80-85.

Bodnárné Kiss Katalin (1999): 7-8. osztályos cigány tanulók identitás-szerveződésének és énkép alalkulásának sajátosságai. Educatio (8) 2, 393-397.

Bodnárné Kiss Katalin (2009): Az iskolai szegregáció hatása a cigány tanulók identitásalakulására. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó.

Bolvári-Takács Gábor

1998, témavezető: Dr. Éles Csaba

Disszertáció címe: Filmművészet és kultúrpolitika a művészeti díjak tükrében

A publikációkat lásd a habilitáltaknál.

Buda András

2001, témavezető: Dr. Varga Lajos

Disszertáció címe: Mérnöktanárok (pályaválasztás, pályakezdés)

Legfontosabb publikációk:

Buda András (2010): Attitudes of Teachers Concerning the Use of Ict Equipment in Education. Journal of Social Research & Policy (1) 2, 131-150. http://www.jsrp.ro/issues/volume-1-issue-2-december-2010-1

Buda András (2010): A személyiségvonásoktól a kompetenciákig. In: Fenyő I - Rébay M eds. Felszántatlan területeken. Debrecen: Csokonai Kiadó, 308-320.

Buda András (et al. 2005).: Iskolák belső világa: Légkör - közérzet – tanulás. Debrecen: Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék.

Buda Mariann

1998, témavezető: Prof. Dr. Zrinszky László

Disszertáció címe: Az iskola szellemisége és a társadalmi gyakorlat

Publikációkat lásd a habilitáltaknál

Chrappán Magdolna

2000, témavezető: Dr. Vaskó László

Disszertáció címe: A tantárgyi integráció alapkérdései

Legfontosabb publikációk:

Chrappán Magdolna (2008): Csomagolunk, és... maradunk. Iskolakultúra (12), 144-155.

Chrappán Magdolna (2007): Kompetenciák a közoktatásban. In: Társadalomtudományi tanulmányok. Hajdúböszörmény: DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, 7-28.

Chrappán Magdolna (2007): Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra a pedagógusképzésben. In: Esély kompetencia értékelés. IX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Debrecen: Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, 169-185.

Chrappán Magdolna — Csorba F. László (2009): A természettudomány mint komplex vizsgatárgy. In: Új érettségi Magyarországon. Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 241-257

Deme Tamás

2002, témavezető: Dr. Komlósi Sándor

Disszertáció címe: Karácsony Sándor pedagógiájának aktualitása

Legfontosabb publikációk:

Deme Tamás (2008): Ha a világnézet pótlék lesz.: Avagy a felnőtté nem váló társadalom. Magyar Szemle (17) 1-2, 71-92.

Deme Tamás (2008): World View and Community Versus Societal Deficiency

In: Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 43-51.

Deme Tamás (2010): A liberalizmus határai versus a nevelés szabadsága. Katolikus Pedagógia (1) 1, 277-283.

Sipos László

2008, témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás

Disszertáció címe: Alapítványok az iskolában

Legfontosabb publikációk:

Sipos László (2010): The characteristics of childhood deliquency and the difficulties of this type of research. In: Twenty Years of Health Care Education and Social Sciences. Debrecen: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 126-133.

Sipos László (2011): The protection of environment, the law and the prosecution. In: Sipos László ed. Zöld Könyv. Nyíregyháza: Örökségünk Könyvkiadó, 159-165.

Sipos László (2011): Titkot rejtő műemlékek. Műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok 1999-2011. Nyíregyháza: Örökségünk Könyvkiadó.

Timárné Szabó Júlia

2002, témavezető: Prof. Dr. Szabó László Tamás

A gyermekjátékok szerepéről alkotott elképzelések és a valóság a 19-20. század fordulóján, Magyarországon

Legfontosabb publikációk:

Tészabó Júlia (2008): Die Kinderkunstauststellung 1914 in Budapest und ihre Vorgeschichte in der ungarischen Kunst- und Kulturpresse. In: Hopfner J — Németh A eds. Padagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 141-167.

Tészabó Júlia (2008): A játék pedagógiai hasznáról zajló viták a Néptanítók Lapjában, szerepük a tanítói professzió kialakulásában. Iskolakultúra 66-75.

Tészabó Júlia (2006): Reform ideas and education at the Gödöllő art colony. In Skiera E — Németh A — Mikonya Gy eds. Reformpadagogik und Lebensreform in Mittelleuropa - Ursprünge, Auspragung und Richtungen, landerspezifische Entwicklungstendenzen. Budapest: Gondolat Kiadó, 343-359.

Drabancz M. Róbert

2007, témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás

Disszertáció címe: Disputák a kulturális igazgatásról az 1920-as évek második felének magyarországi sajtónyilvánosságában

Legfontosabb publikációk:

Drabancz M. Róbert (2009): Oktatás és politika. Nyíregyháza: Krúdy Könyvkiadó.

Drabancz M. Róbert (2005): A magyar kultúrpolitika története 1920-1990. Debrecen: Csokonai Könyvkiadó.

Drabancz M. Róbert (2010): Integration or separation. Opinions about the integration of the jewry in the cultural and political elite of the 1920´s. In: Journal of Economic and Social Studies. Nyíregyháza: The College of Nyíregyháza, 169- 176.

Dráviczki Sándor

1999, témavezető: Dr. Vaskó László

Disszertáció címe: Tanítóképzés Északkelet- Magyarországon 1914-1959 között.

Legfontosabb publikációk:

Dráviczki Sándor (2000): Tanítóképzés Északkelet-Magyarországon 1914-1959 között. Nyíregyháza: STUDIUM.

Dráviczki Sándor (2002): A Pedagógus. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó.

Dráviczki Sándor (2005): Tanítóképzés Szabolcs Megyében. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó.

Duló Károly

2000, témavezető: Dr. Rubovszky Kálmán

Disszertáció címe: Közelítő távolítás

Legfontosabb publikációk:

Duló Károly (2006): A néző filmje. Budapest: Gondolat.

Duló Károly (2007): Közelítő távolítás. Budapest: Gondolat.

Duló Károly (2010): Párhuzamok. Budapest: Gondolat.

Erdei Gábor

2008, témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás

Disszertáció címe: A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban.

Legfontosabb publikációk:

Erdei Gábor (2002): Általános andragógia és intézményrendszer. Szöveggyűjtemény. Debrecen: Lifelong Learning Központ.

Erdei Gábor - Tőzsér Zoltán (2010): Az OKJ vizsgarendszerének változásai. In: Kozma Tamás – Ceglédi Tímea eds. Régió és oktatás: a Partium esete. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development.

Erdei Gábor (2010): Az ismeretforrások és a tanulási módszerek változása a munkahelyi tanulásban. In: Kozma Tamás – Perjés István eds. Új kutatások a neveléstudományokban. Többnyelvűség és multikulturalizmus. Budapest: Aula Kiadó, 247 – 256.

Farkas Éva

2007, témavezető: Dr. Juhász Erika

Disszertáció címe: Rendszerváltás a szakképzésben. A szakképzés szerkezeti, tartalmi átalakulása Magyarországon 1989 után, különös tekintettel az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzőire  a képzést végző intézmények aspektusából.

Legfontosabb publikációk:

Farkas Éva (2011): Lifelong Learning in Hungary – Ironing out social and regional differences. LLine Lifelong Learning in Europe (1), 44-51.

Farkas Éva (2010): A felnőttoktatók képzésének európai trendjei. In: Kozma Tamás – Perjés István eds. Új kutatások a neveléstudományokban 2009. Többnyelvűség és multikulturalitás. Budapest: Aula 268-282.

Farkas Éva (2006): A felnőttképzés felértékelődése az emberi erőforrás fejlesztés folyamatában. Pécs: PTE FEEK.

Fináncz Judit

2009, témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás

Disszertáció címe: Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzében résztvevők helyzete.

Legfontosabb publikációk:

Fináncz Judit (2007): Doktoranduszok szakmai és magánéleti tervei. Educatio ősz, 487-496.

Fináncz Judit (2005): A doktori képzésben résztvevők helyzete Magyarországon. Educatio 2005/II.

Fináncz Judit (2006): Főiskolai és egyetemi hallgatók továbbtanulási tervei a partiumi térségben. In: Juhász Erika ed. Régió és oktatás. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 411-422.

Goda Éva

2000, témavezető: Dr. Éles Csaba

Disszertáció címe: Társasági élet és művelődés

Legfontosabb publikációk:

Goda Éva (2001): Társasági élet és művelődés (A Debreceni Casino története 1833 és 1945 között). Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

Goda Éva — Suppné Tarnay Györgyi (eds. 2003): A debreceni népművelő-könyvtáros képzés jubileumi évkönyve 1963-2003. Debrecen: KFRTKF.

Goda Éva (2003): A könyvtári szakemberképzés 1976-tól napjainkig, 2003-ig. In: A debreceni népművelő-könyvtáros képzés jubileumi évkönyve 1963-2003. Debrecen: KFRTKF, 37-61.

Goda Éva (2005): Könyvtárostanítók képzése Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. In: A könyv- és információtudományi képzés helyzete és jövője. Tanulmányok. Budapest: OPKM, 25-37.

Goda Éva (2005): A „könyvtári ismeretek tantárgy-pedagógiája” című tantárgy szükségessége. In: Tantárgypedagógiai kutatások. Baja: Eötvös József Főiskola, 456-459.

Györgyi Zoltán

2001, témavezető: Prof. Dr. Polónyi István

Disszertáció címe: A középfokú szakképzés megújulásának regionális súlypontjai

Legfontosabb publikációk:

Györgyi Zoltán (2008): Back to school (The KID programme in Hungary). Vocal (Sidney) II., 81-86.

Györgyi Zoltán: Munkaadók és a diplomák – ekvivalencia és kompetenciák. Educatio (3) 2, 256-270.

Györgyi Zoltán (2006): Fiatal szakmunkások karrierútja. Iskolakultúra (12), 43-55.

Holik Ildikó Katalin

2007, témavezető: Prof. Dr. Bezsnyánszky László

Disszertáció címe: A tanárképzés gyakorlati műhelyei: A gyakorlóiskolák tanárképzési szerepének vizsgálata

Legfontosabb publikációk:

Holik Ildikó (2008): The Role of Comparative Education in Hungary. In: C Wolhuter— N Popov — M Manzon — B Leutwyler eds. Comparative Education at Universities World Wide. Sofia: Bureau for Educational Services, 81-87.

Holik Ildikó — Brezsnyánszky László (2009): A neveléstudomány értelmezései és alapkérdései. Nyíregyháza: Bessenyei György Kiadó.

Holik Ildikó (2010): Teacher Training in Hungary. In: K G Karras — C C Wolhuter eds. International Handbook of Teacher Education World-wide. Athen: Atrapos Editions, 305-314.

Horkai Anita

2008, témavezető: Dr. Fónai Mihály

Disszertáció címe: Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon

Legfontosabb publikációk:

Fónai Mihály – Horkai Anita (2003): Is Qualification a Possible Choice? The Condition of the Gypsies in Hungary. In: Ana Coretchi (ed.): Management of Integration in Multicultural Societies, East East Program: Partnership Beyond Borders, Open Society. New York: Soros Foundation, Chisinau: ARC Publishing House, 135-147.

Horkai Anita (2004): Kultúrák közötti kommunikáció az iskolában. In: Gábor K – Jancsák Cs eds. Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Szeged: Belvedere Kiadó, 122-139.

Horkai Anita (2010): Az ifjúság társadalmi kapcsolatainak narratívái Északkelet-Magyarországon. In: Jancsák Cs ed. Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. Szeged: Belvedere Meridionale, 150-164.

Horváth Zsuzsanna

1999, témavezető: Dr. Csapó Benő

Disszertáció címe: Az anyanyelvi tudás érvényességének összehasonlító vizsgálata

Legfontosabb publikációk:

Horváth Zsuzsanna (2010): Az Európai Unió környezeti politikája In: Kengyel Ákos ed. Az Európai Unió közös politikái. Budapest: Akadémiai Kiadó, 305-347.

Horváth Zsuzsanna (2009): Fenntartható termelés, fenntartható fogyasztás az Európai Unió környezeti politikájában. In: Bobvos Pál ed. Ünnepi Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szeged, 247-268.

Horváth Zsuzsanna (2009): Az Európai Unió környezeti politikájának irányai az ezredforduló után. Rendészeti Szemle (1), 91-108.

Juhász Erika

2005, témavezető: Dr. Sári Miháy

Disszertáció címe: Hajdú-Bihar megye felnőttoktatási intézményrendszere az oktatás- és művelődéspolitikai tendenciák tükrében

Legfontosabb publikácikó:

Juhász Erika (2008): Research of the history of the hungarian adult education. SZÍN - A Magyar Művelődési Intézet lapja (13) 6, 18-21.

Juhász Erika – Forray R. Katalin (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle (58) 3, 62-68.

Juhász Erika (1999): Felmérés Eger város felnőttképzéséről. Educatio (8) 1, 173-181.

K. Nagy Emese

2006, témavezető: Dr. Béres Csaba

Disszertáció címe: Az esélyegyenlőtlenség iskolai kezelése csoportmunkával

Legfontosabb publikációk:

K. Nagy Emese (2011): Commitment for the Quality. Vodenje (1).

K. Nagy Emese: A logikai és táblajáték-foglalkozások szerepe a matematikatanításban. Új Pedagógiai Szemle (57), 88-93.

K. Nagy Emese: A tanulói státus hatása a tanulók órai szereplésére. Új Pedagógiai Szemle (55) 5, 35-46.

Kálmán Anikó

1999, témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás

Disszertáció címe: Köztisztviselőképzés PHARE támogatással

Legfontosabb publikációk:

Kálmán Anikó (2009): Az oktatástól az önálló tanulásig. Budapest: Tanulás Támogatás Útmutató Füzetek.

Kálmán Anikó (2010): Contribution to Evidence-based Policy-making on Continuing Engineering Education through Collaboration and Cooperation. In: WCCEE 2010 12th World Conference on Continuing Engineering Education. (CD)

Kálmán Anikó (2010): EU Compatible Training for Technical Educators in Higher Education. In: WCCI 14th World Council for Education. (CD)

Kálmán Anikó (2010): Életen át tartó tanulás és öregedés/ Lifelong Learning and Ageing. In: Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés/ Lifelong Learning, Innovation and the Creation of Values, Debrecen: MELLearN Egyesület, 291-300, 301-311.

Kézi Erzsébet

2003, témavezető: Dr. Brezsnyászky László

Disszertáció címe: Pedagógiai modernizációs kísérlet a két világháború között (A sárospataki angol nyelvoktatás)

Legfontosabb publikációk:

Kézi Erzsébet (2004): Egy megvalósult klebelsbergi koncepció. A sárospataki Angol Imternátus. Budapest: Eötvös Kiadó.

Kézi Erzsébet (2005): Kurze Geschichte der deutschsprachigen Laender. Sárospatak: ME.

Kézi Erzsébet (2008): Der Weg zur selbstaendigen Lehrerausbildung. Religion and Values in Educationin Central and Eastern Europe. Debrecen: Central for Higher Education Research and Development, 247-257.

Kleisz Teréz

2006, témavezető: Dr. Rubovszky Kálmán

Disszertáció címe: A népművelés és a szociális munka szakmásodása angolszász és magyar metszetekben.

Legfontosabb publikációk:

Kleisz Teréz (2010): Review article on Peter Jarvis’s Adult Education and Lifelong Learning 4th ed (Routledge, 2010). The International Journal of Continuing Education and Lifelong Learning November.

Kleisz Teréz (2010): Shrinking Critical Adult Education. In. Kálmán A ed. Lifelong Learning, Innovation and the Creation of Values. MELLearN Conference Proceedings. 6th National and International Lifelong learning Conference. Debrecen: MELLearN-Hungarian Higher Education Lifelong Learning Network, 404-411.

Kleisz Teréz (2010): Lack of Critical Mass of Makers and Shakers in Hungarian Democracy 14th WCCI World Conference in Education Proceedings, Pécs.

Kleisz Teréz (2009): Az andragógiai professzió helyzete a „tanuló társadalom” korszakában. In: Zrinszky L ed. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés. Budapest: Gondolat, 132-147

Kocsis Mihály

2003, témavezető: Dr. Balogh László

Disszertáció címe: A tanárképzés megítélése hallgatók és végzettek körében

Legfontosabb publikációk:

Kocsis Mihály (2008): Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk. Szombathely: Bibliotheca Slavica Savariensis. Tomus X., 6-325.

Kocsis Mihály: Употребление омеги в украинских рукописях XVI века. Studia Slavica Hung. (52) 1-2, 235-240.

Kocsis Mihály (2008): The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscript from the Late 16th Century. Szombathely: Bibliotheca Slavica Savariensis. Tomus VI., 5-294

Koncz Gábor

2006, témavezető: Dr. Éles Csaba

Disszertáció címe: A művelődés közgazdasági összefüggései

Legfontosabb publikációk:

Koncz Gábor (2001) Olvasni jó! Rendezvénytani szempontok az "olvasás éve" megszervezéséhez. Könyv és nevelés (3), 1- 48.

Koncz Gábor (2002)Művelődési otthonok: komplex elemzés, 1945-1985. Szín (7.) 1-2, 1-15.

Koncz Gábor (2006) Csomóponti közművelődés. Új Ifjúsági Szemle (4) 2, 19-31.

Lipcsei Imre

2006, témavezető: Dr. Vaskó László

Disszertáció címe: A Békés vármegyei oktatásügy története a két világháború közötti időszakban

Legfontosabb publikációk:

Lipcsei Imre (2004): Les effets des changements sociaux sur l'éducation hongroise au XXe sičcle. In: Sanfourche J P ed. Reflexions et analyses pédegogiques. Poitiers: I.U.F.M. de l’Académie de Poitiers, 43-55.

Lipcsei Imre (2006): A békés vármegyei oktatásügy története a két világháború közötti időszakban. Szarvas: TSF PFK.

Lipcsei Imre (2010): Herbart pedagógiájának Göttingeni vonatkozásai. In: Gurka D ed. Göttingen dimenziói. Budapest: Gondolat Kiadó, 79-89.

Mandel Kinga

2005, témavezető: Prof. Dr. Nagy Péter Tibor

Disszertáció címe: A román felsőoktatás politika változásai

Legfontosabb publikációk:

Mandel Kinga (2006)Modernizálodó tanfelügyelőségek? Romániai magyar tanfelügyelők és minőségkoncepcióik. Regio: kisebbség, politika, társadalom (17) 1, 44-73.

Mandel Kinga (2004):A parlamenti naplók elemzése, mint a felsőoktatás-kutatás egy lehetséges módszere. Kisebbségkutatás (13) 3, 467-475.

Mandel Kinga (2004): A felsőoktatás akkreditációja Franciaországban. Magyar tudomány 49 (110) 1, 81-91.

Márkus Edina

2006, témavezető: Dr. Sári Mihály

Disszertáció címe: Szektorsemlegesség a kultúra területén

Legfontosabb publikációk:

Márkus Edina (2008): Szektorsemlegesség a kultúra területén – Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban In: Kelemen L – Márkus E – Móré M eds. Társadalomtudományi Tanulmányok II. Hajdúböszörmény: Debreceni Egyetem HPFK, 97-225.

Márkus Edina (2005): Civilek az élethosszig tartó tanulásért. In: Pusztai G Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesülete, 269-274.

Márkus Edina (2009): Durkói gondolatok az önnevelési, önművelési képesség fejlődéséről, fejlesztéséről. In: Forray R. K – Juhász E eds. Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debrecen: Debreceni Egyetem, 58-63.

Martinkó József

1996, témavezető: Dr. Kelemen Elemér

Disszertáció címe: Katonai középiskolák az ezeréves magyar iskola történetében

Martinkó József (2007): Didaktika alulnézetben. In: Pedagógusképzés (5), 1-2, 55-57.

Martinkó József (1998): Cõgerek és katkósok. Budapest: Petit Real Kiadó.

Martinkó József (1999): A Magyar Tehetséggondozó Társaság Története (1989-1999) Budapest: Juventus Kiadó.

Nagy Edit

2007, témavezető: Prof. Dr. Brezsnyánszky László

Disszertáció címe: Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából

Legfontosabb publikációk:

Nagy Edit (2008) Az ápolói hivatás pályaképének vizsgálata a kiégés szempontjából. Pedagógiai Műhely1, 27-34.

Nagy Edit (2005): A lelki túlterheltség szociálpszichológiai megközelítése. LEGE ARTIS MEDICINAE 2, 160-163.

Nagy Edit (2003): A burnout szindróma vizsgálata diplomás ápoló hallgatóknál. Studia Weisprimiensia 1-2, 163-177.

Nagy Krisztina

2008, témavezető: Dr. habil Pusztai Gabriella

Disszertáció címe: Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a „Partiumban”

Legfontosabb publikációk:

Nagy Krisztina (2011): "Bizonytalanok" és "próbálkozók". A szociális képzések hallgatóinak karaktertípusai és a képzés jelentősége a szakmai szocializációban. Esély társadalom- és szociálpolitikai folyóirat (22) 1, 100-116.

Feuer Mária - Nagy Krisztina (2011): Humán szakosok gyakorlati kézikönyve. Budapest: Akdémiai Kiadó.

Nagy Krisztina (2008): Die Entwicklung der Jugendarbeit in Ungarn. In: W Seelisch ed. Soziale Ausgrenzung in Europa. Darmstadt: Bogen Verlag, 221-231.

Orosz Ildikó

2001, témavezető: Prof. Dr. Szabó László Tamás

Disszertáció címe: A magyarnyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999)

Orosz Ildikó - Csernicskó István (1999). The Hungarians in Transcarpathia. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Orosz Ildikó (2005): A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999). Ungvár: PoliPrint.

Orosz Ildikó - Molnár Eleonóra (2008) Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei Kárpátalján. Educatio (17) 1, 143-158.

Péter Lilla

2007, témavezető: Mojzesné dr. Székely Katalin

Disszertáció címe: Reform és visszhangok: A romániai közoktatási reform fogadtatása romániai magyar pedagógusok körében

Legfontosabb publikációk:

Péter Lilla (2007): A romániai magyar pedagógusok véleménye a tantervi decentralizációról. Educatio (16) 3, 508-518.

Péter Lilla-Barabási Tünde (2007): Pedagógiai kézikönyv. Az oktatás pedagógiaelméleti alapjai. Kolozsvár: Ábel Kiadó.

Pető Ildikó

2006, témavezető: Dr. Fónai Mihály

Disszertáció címe: Hátrányos helyzetű csoportok a felnőttoktatásban: motivációk, esélyek

Legfontosabb publikációk:

Pető Ildikó (2010): Politikus, kórház, iskola, azaz a Treloar, In: Buda A - Kiss E eds. Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Kiss Árpád Archívum Könyvsorozata VI. Debrecen: Debreceni Egyetem, 482-490.

Pető Ildikó - Endre Katalin (2008): Az inklúzió és a Warnock Jelentés - 1978 – 2005. Iskolakultúra 5-6, 112-123.

Pető Ildikó-Kovács Magdolna (2005): Kisebbségi tanulók helyzete és tanulmányi eredményeik az angolszász országokban. Új Pedagógiai Szemle, 81-92.

Pusztai Gabriella

2002, témavezető: Dr. Tomka Miklós

Disszertáció címe: Felekezeti középiskolák az ezredforduló Magyarországon.

Publikációkat lásd a habilitáltaknál

Rébay Magdolna Éva

2007, témavezető: Dr. Orosz Gábor

Disszertáció címe: A leány-középiskolák jogi szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

Legfontosabb publikációk:

Rébay Magdolna (2009): Leány-középiskolák Magyarországon és a német nyelvű országokban. A jogi szabályozás az 1870-es évektől 1945-ig. Budapest: Új Mandátum.

Rébay Magdolna (2010): Az autonómia határai(n). Református kontra állami oktatáspolitika az 1920-as években. Iskolakultura 20 (3), 74–86.

Rébay Magdolna (2006): A „Baár-Madas Református Leánynevelőintézet” története (1907–1952). In: Kósa László eds. Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról, II. kötet. Budapest: Argumentum Kiadó – ELTE

BTK Művelődéstörténeti Tanszék, 841–871.

Sallai Éva

2002, témavezető: Dr. Papp János

Disszertáció címe: A szakmai személyiség szerepe a pedagógus mesterségben, és a pedagógusképzés lehetőségei kialakulásának segítségében

Legfontosabb publikációk:

Sallai Éva (ed. 2008): Kapcsolaterősítő élmények az iskolában. Budapest: Educatio Kiadó.

Sallai Éva (ed. 2008): Társadalmi egyenlőtlenségek, a nem hagyományos családmodell, a szülői viselkedés és a gyermekek fejlődésének összefüggései. Budapest: Educatio Kiadó.

Sallai Éva (2006): Szakmai divatok és az iskola belső világa. Új Pedagógiai Szemle 6-7, 116-123.

Sári Mihály

1997, témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás

Disszertáció címe: Város és művelődése (A lokális művelődéspolitikai döntések művelődéstörténeti és művelődésszociológiai háttere egy alföldi középvárosban és a helyi cselekvés)

Legfontosabb publikációk:

Sári Mihály (1995): A kultúraközvetítők szerepének és a közművelődés intézményrendszer funkcióinak változásai (ed. Mezei István). Miskolc: MTA RKK, 87-115.

Sári Mihály (2006): A képző intézményrendszer változásai. In: Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 157-186.

Sári Mihály (2004): University –based Training for Adult Educators in Hungary. In: H Hinzen — E Brzybylska — B eds. Warsawa Training of Adult Educators in Institutions of Higher Education: A Focus on Central Eastern and South Europe. IIZ/Dvv., 157-168.p.

Szabó Irma

2006, témavezető: Prof. Dr. Durkó Mátyás

Disszertáció címe: Utópiák és valóság: az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai az általános művelődési központok fejlődésében

Legfontosabb publikációk:

Szabó Irma (2000): ÁMK-k az ezredfordulón. Pedagógusok Lapja, 8–9.

Szabó Irma (2001): „Húszak” A 70-es évek kísérleti általános művelődési központjai egy összehasonlító vizsgálat tükrében. In: Pethő L — Mayer J eds. Andragógia az ezredforduló világában. Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 140–165.

Szabó Irma (2002): A „húszak”. Iskolakultúra (12) 2, 80–95.

Szíjártó Imre

2000, témavezető: Prof. Dr. Szabó László Tamás

Disszertáció címe: A filmvetítéstől a média ismeretig. A Mozgóképoktatás Magyarországon 1960-2000

Publikációkat lásd a habilitáltaknál

Szilágyiné dr. Szemkeö Judit

2008, témavezető: Prof. Dr. Kozma Tamás

Disszertáció címe: Életvilágok és a nevelés (kísérlet az intézményes nevelés modellezésére)

Legfontosabb publikációk:

Szilágyiné dr. Szemkeö Judit (2010): Kapcsolatok. Educatio (2), 264-273.

Szilágyiné dr. Szemkeö Judit – Nyilas Ildikó (2010): Kisebbségi felsőoktatás a Moldáv Köztársaság területén. In: Juhász Erika ed. Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development.

Szilágyiné dr. Szemkeö Judit – Varga Ilona – Szabó István (2007): „A fiatalok mindenre fogékonyak, csak kezdeményezni kell…” Ifjúsági helyzetkép Hajdúnánáson 2005-2006. In: Új Ifjúsági Szemle (1), 112-123.

T. Kiss Tamás

2000, témavezető: Dr. Vitányi Iván.

Disszertáció címe: A kulturális intézmények állami rendszere Magyarországon az 1920-as években (Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát szervező tevékenysége)

Legfontosabb publikációk:

T. Kiss Tamás (ed. 1998): Klebelsberg Kuno. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

T. Kiss Tamás (2000): A népnevelőtől a kulturális menedzserig. Fejezetek a népművelőképzés fejlődéstörténetéből. Budapest: Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete - Új Mandátum Könyvkiadó.

T. Kiss Tamás (2007): Tett(Hely)ek. Egyetemisták valóságfeltáró táborai Magyarországon a 20. században. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

Torkos Katalin

2006, témavezető: Dr. Béres Csaba

Disszertáció címe: Két kultúra határán - cigány diplomások életút vizsgálata az ezredfordulón Magyarországon.

Legfontosabb publikációk:

Torkos Katalin (2005): Iskolai lemorzsolódás az OECD és az Európai Unióországaiban. In: Venter Gy ed. Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola, 11-37.

Torkos Katalin (2002): Egyetemi hallgatók élethosszig tartó tanuláshoz való viszonya Kelet-Magyarországon. Educatio (11) 1, 147-153.

Torkos Katalin — Kozma Tamás — Pusztai Gabriella (2004): Roma Childhood In Eastern Europe. In: C C Yeakey – T A Read - J W Richardson eds. Suffer the Little Children: National and International Dimensions of Child Poverty and Public Policy. Oxford, England: Elsevier Inc.

Ugrai János

2005, témavezető: Dr. Síró Béla, Prof. Dr. Barta János

Disszertáció címe: Önállóság és kiszolgáltatottság

Publikációkat lásd a habilitáltaknál

Veressné Gönczi Ibolya

2000, témavezető: Dr. B. Aczél Anna

Disszertáció címe: Tendenciák a hazai gyermekvédelemben

Publikációkat lásd a habilitáltaknál

Vidra Anikó

2006, témavezető: Dr. Kiss Gabriella

Disszertáció címe. A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásában

Legfontosabb publikációk:

Vidra Anikó (2004): Környezeti vizsgálatok a bevásárlóközpontokban. Kultúra és közösség (8) 2, 31-35.

Vidra Anikó - Illés Péter (2002): Az egyetem szerepe a regionális fejlszetésben. Educatio (11) 4, 613-616.

Vidra Anikó (2004): Fiatalok térhasználata. In: Gábor K ed. Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Szeged: Belvedere Meridionale, 140–149.

Virág Irén

2008, témavezető neve: Prof. Dr. Brezsnyánszky László

Disszertáció címe: Az arisztokrácia neveltetése Magyarországon (1790-1848)

Legfontosabb publikációk:

Virág Irén (2010): A magánnevelés és köznevelés dilemmája a reformkori sajtóban. In: Fenyő Imre - Rébay Magdolna eds. Felszántatlan területeken. Debrecen: Csokonai Könyvkiadó.

Virág Irén - Brezsnyánszky László (2004): Kontinentális tanárképzési hagyományokkal a bolognai úton. Educatio 3, Pedagógusképzés, 415-430. Újraközölve: In: Brezsnyánszky L (ed. 2006): A maga vájta meder. Budapest: Gondolat Kiadó, 141-158.

 

Fokozatszerzési eljárásba léptek

 

Herczegh Judit, témavezető: Buda András

Legfontosabb publikációk:

Herczegh Judit (2008): The Internet as an Interface for Research from the Viewpoint of Social Capital. In Pusztai G ed. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe (Régió és oktatás VI. kötet). Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 347-355.

Herczegh Judit (2007): Háló-társ - Kommunikáció és kapcsolati háló az interneten. Educatio nyár, 331-341.

Herczegh Judit (2006): Az iskolai életvilág. A diákok általános jellemzői az Észak-kelet Tiszántúli Régióban az OTKA kutatása alapján. Új Pedagógiai Szemle július-augusztus, 124-135.

Jankó Krisztina, témavezető: Kozma Tamás - Forray R. Katalin

Legfontosabb publikációk:

Jankó Krisztina (2010): Kleinschulen in der Flut der Bildungspolitik. Theorie und Praxis von Pädagogik 2 (1), 25-38.

Jankó Krisztina (2007): A tudás oktatásföldrajzi vonatkozása. Új Pedagógiai Szemle (57) 2, 3-14.

Jankó Krisztina (2004): A sásdi kistérség Európa küszöbén. Educatio (12) 4, 676-682.

Molnár Balázs, témavezető: Chrappán Magdolna

Legfontosabb publikációk:

Molnár Balázs (2005): Népesedési fékek rejtett tanterve. In: Czirják J et al. eds. Az erkölcs szépsége. Kaposvár: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, 469-480.

Konyáriné Loós Andrea – Molnár Balázs (2008): Líra és én – irodalom a hallgatók szemével. Új Pedagógiai Szemle (5), 110-116.

Molnár Balázs (2010): A virtuális identitás szerepe az egész életen át tartó tanulás folyamatában. In: Ollé János ed. II. Oktatás-Informatikai Konferencia – tanulmánykötet.

Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 150-154.

Szolár Éva, témavezető: Murányi István

Legfontosabb publikációk:

Szolár Éva (2010): New Opportunities, Old Challenges: The Romanian Denominational Higher Education in the Bologna Process. Christian Higher Education (9) 1, 124-150.

Szolár Éva (2010): The Implementation of Two-Cycle Degree Structure in Hungary. The New Educational Review (22) 3-4, 93-100.

Szolár Éva (2011): The Bologna Process: the Reform of the European Higher Education Systems. Romanian Journal Of European Affairs (11) 1, 81-99.

Tamusné Molnár Viktória, témavezető: Éles Csaba

Legfontosabb publikációk:

Tamusné Molnár Viktória (2010): A debreceni rézmetsző diákok önképzőköre. In: Tamus István ed. GADE (Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete). Debrecen.

Tamusné Molnár Viktória (2010): Esztétikai nevelés a debreceni iskola első korszakában (1914-1950). Óte Tükörkép, 159-168.

Tamusné Molnár Viktória (2009): Művészet és nevelés Mitrovics Gyula pedagógiai életművében. Tanulmányok. Debrecen: KFRTKF, 20-29.

Vincze Tamás, témavezető: Brezsnyánszky László

Legfontosabb publikációk:

Vincze Tamás – Ugrai János (2005): Szelényi Ödön. Budapest: OPKM.

Vincze Tamás (2001): „Pädagogische Schulen” an der Debrecener Universität vor 1950. In: K-P Horn – A Németh – B Pukánszky – H-E Tenorth eds. Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa. Budapest: Osiris, 376-385.

Brezsnyánszky László – Vincze Tamás (2006): Folytonosság és megszakítottság a Debreceni Egyetem neveléstudományi iskoláinak tudósképző tevékenységében. In: Kelemen E – Falus I eds. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 177-192

 

Abszolutóriumot nyertek

 

Ábrahám Katalin

Témavezető: Csoba Judit

Kutatási téma: Munkavállalási és munkakeresési hajlandóság az alacsony foglalkoztatási szegmensekben

Publikációk:

Ábrahám Katalin - Dr. Barabási Tünde: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat. In: Kozma T - Pataki Gy eds. Helyi kezdeményezés és a Bologna-folyamat, megjelenés alatt.

Ábrahám Katalin – Tőzsér Zoltán (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education with Special Regard to their Relation to the Labour Market. In Practice and Theory in Systems of Education (2), 177-184.

Ábrahám Katalin et al. (2007): Pályaorientációs és munkatapasztalat-szerző gyakorlat In Csoba J — Nagy Z É eds. Módszertani kézikönyv. Debrecen: Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék.

Bacskai Katinka

Témavezető: Pusztai Gabriella

Kutatási téma: Tanárok nevelési értékei a közoktatás különböző szektoraiban

Publikációk:

Bacskai Katinka (2009): Teachers of Reformed Schools in Hungary. Practice And Theory In System Of Education (4) 1, 15-22.

Bacskai Katinka (2008): Református iskolák tanárai. Magyar Pedagogia (108) 4, 359-378.

Bacskai Katinka (2007): Survey of School Climate in Eight Grammar Schools in Debrecen. In: E Révay – M Tomka eds. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. Budapest-Piliscsaba: Pázmány Társadalomtudomány 7.

Bacskai Katinka (2008): Értékek és normák megjelenése a debreceni gimnáziumokban. In: S. Nagy K – Orbán A eds. Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Budapest: Gondolat, 125-132.

Bajusz Bernadett

Témavezető: Orosz Gábor

Kutatási téma: A debreceni egyetemen folyó pedagógusképzés rendje és változásai 1924-1984 között

Publikációk:

Bajusz Bernadett (2006): Kelemen László munkásság és a hatos számú kutatási főirány. In: Brezsnyánszky L ed. A ’debreceni iskola’Neveléstudomány – Történeti vázlata. Gondolat Kiadó, 327-339.

Bajusz Bernadett (2009): Kié volt az egyetem? Munkás- és parasztszármazású hallgatók az 1950-es években. Bajusz Bernadett et al eds. Professori Salutem. Debrecen, 233-239.

Bajusz Bernadett (2010): Embert kell a középiskolának nevelnie, nem pedig tantárgyakat tanítania. Kutatás és képzés, Debrecen, Nyíregyháza: NyF PKK, 147-152.

Bicsák Zsanett Ágnes

Témavezető: Brezsnyánszky László

Kutatási téma: Johann Friedrich Herbart pedagógiájának jelentősége

Publikációk:

Bicsák Zsanett Ágnes (2008): Differences between secular and religious universities based on the study of mission statements of five universities in postsocialist countriesIn: Pusztai G ed. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Debrecen: Central for Higher Education Research and Decelopment, 175-183.

Bicsák Zsanett Ágnes (2008): Szentegyházi Gyermekfilharmónia mint a magyar kultúra őrzője és közvetítője. Mester és Tanítvány Kollégium 19, 33-39.

Bicsák Zsanett Ágnes (2010): Arról, hogy Herbart szerint hogyan tanítja Pestalozzi gyermekeit. In Brezsnyánszky L – Fenyő I eds. Kutatás és Képzés. Debrecen-Nyíregyháza: Élmény ’94 Bt, 7-18.

Erdeiné Nyilas Ildikó

Témavezető: Brezsnyánszky László

Kutatási téma: Kiss Árpád pedagógiai etikájának hatása

Publikációk:

Erdeiné Nyilas Ildikó (2008): A gyakorlatvezetők helye, szerepe a pedagógusképzés folyamatában. VII. Nevelésügyi kongresszusi kötet, 521-525.

Erdeiné Nyilas Ildikó (2010): Kisebbségi felsőoktatás a Moldáv Köztársaság területén. Debrecen: Central for Higher Education Research and Decelopment, 69 - 73.

Erdeiné Nyilas Ildikó (2010): Kiss Árpád debreceni tanári portréja. Interdiszciplináris Pedagógia, Tanárok, Értelmiségiek VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia, 43 - 52.

Fekete Ilona Dóra

Témavezető: Farkas Mária

Kutatási téma: Nemzetközi kapcsolatok a felsőoktatásban

Publikációk:

Fekete Ilona Dóra (2007): The Effects of Religiosity on School- and Workplace Career. In: Révay E — Tomka M eds. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. Budapest - Piliscsaba: Loisir Kft. - PPKE BTK Szociológiai Intézet, 259-272.

Fekete Ilona Dóra-Pataki, Judit (2008) Profession, Faith and Compliance from the Point of View of Young Pharmacists. In: Pusztai G eds. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 225-230.

Fekete Ilona Dóra (2008): Networks and Cooperation of Public and Church Maintained Higher Educational Institutions in Hungary. In: Pusztai G ed. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 286-299

Jancsák Csaba

Témavezető: Kozma Tamás

Kutatási téma: Tanárképzésben tanuló hallgatók világképe

Publikációk:

Jancsák Csaba (2005): Az ifjúsági korosztályok. In: Nagy Ádám ed. Ifjúságügy. Budapest: Új Mandátum, 19-59.

Bauer Béla – Gábor Kálmán – Jancsák Csaba – Kabai Imre – Matiscsák Attila – Murányi István – Tamás Pál – Tarnay István – Tibori Tímea (2005): Ifjúságpolitikák. Budapest: Új Mandátum.

Jancsák Csaba (2010): Az SZTE tanárjelölt hallgatóinak értékorientációi. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. Szeged: Belvedere Meridionale, 68-89.

Juhász Orchidea

Témavezető: Fónai Mihály

Kutatási téma: Mentorképzés a felsőoktatásban. Egy újfajta értelmiségi modell születése?

Publikációk:

Juhász Orchidea (2004): Felsőoktatási intézmények hallgatói szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek között. Pedagógusképzés (4).

Juhász Orchidea (2004): Lépésről lépésre a jövő pedagógusaival. - A Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszékének munkája a hátrányos helyzetű gyermekek integrációjáért. Pedagógusképzés (2).

Juhász Orchidea (2003): Pedagógia gyakorlat hátrányos helyzetű gyermekek között. MNT tél.

Keller Magdolna

Témavezető: Pusztai Gabriella

Kutatási téma: Tanulmányi célú mobilitás a határon túli magyar hallgatók körében

Publikációk:

Keller Magdolna – Papp Éva: Hidak az Odera fölött. In: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. (megjelenés alatt)

Keller Magdolna – Rébay Magdolna (2004): Hogyan térül meg a társadalmi tőke? In: Debreceni Szemle.

Kiss Adél

Témavezető: Fényes Hajnalka

Kutatási téma: A felnőttképzés társadalmi feltételei a Székelyföldön, Hargita megyében

Publikációk:

Kiss Adél (ed. 2011): Felnőttképzés és fejlesztés. Csíkszereda: Hargita Népe Kiadó.

Kiss Adél (2010): Felnőttkori tanulás egy empirikus kutatás tükrében. In: Szép S ed. Doktorandus Fórum 2010. Iasi: CERMI, 63-70.

Kiss Adél (2007): A tanulás esélyei. In: Biró A. Z. ed. Székelyföldi elitek jövőképe. Csíkszereda: Alutus Kiadó, 101-116.

Kóródi Márta

Témavezető: Szekeres Melinda

Kutatási téma: A munkafelfogás átalakulásának hatása a felsőfokú képzésre

Publikációk:

Kóródi Márta (2007): Munkaértékek vizsgálata két felsőoktatási intézményben. Educatio (kutatás közben) nyár (16) 2, 311-322.

Kóródi Márta (2006): Munkaértékek vizsgálata egyetemi és főiskolai hallgatók körében In: Juhász E ed. Régió és oktatás. A „Regionális Egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 289-300.

Kóródi Márta - Herczegh Judit (2006): Egyetemi és főiskolai hallgatók olvasásszociológiai vizsgálata három felsőoktatási intézményben. Educatio (15) 2 406-416.

Molnár Eleonóra

Témavezető: Pusztai Gabriella

Kutatási téma: Egyházi oktatási intézmények Kárpátalján

Publikációk:

Molnár Eleonóra. (2007): Characteristics of Ethnic Hungarian Teachers in the Transcarpathian Region of Ukraine. In: Révay E. – Tomka M. eds. Church and Religious Life in Post-Communist Society. Budapest–Piliscsaba: Loisir, Pázmány Társadalomtudomány 7, 287–299.

Molnár Eleonóra (2008): The Conditions of Functioning of Denominational Educational Institutions in Ukraine. In: Education and Church in Central- and Eastern-Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 85-101.

Molnár Eleonóra(2006): Törésvonalak a pedagógustársadalomban: A kárpátaljai magyar pedagógusok egy kérdõíves vizsgálat tükrében. Regio, Kisebbség Politika, Társadalom (17) 1, 176-199.

Rusinné Fedor Anita

Témavezető: Fónai Mihály

Kutatási téma: A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdje

Publikációk:

Rusinné Fedor Anita: The Balance betwen Work and Family.Twenty Years Of Health Care Education And Social Sciences pp.76-89 (2010)

Rusinné Fedor Anita: Képzési-komponens mint családpolitikai eszköz.Régió és oktatás: A Partium Esete VII. (2010)

Rusinné Fedor Anita - Patyán László: Social policy and Social security in Hungary.Social Work Across Europe pp. 81-91. (2010)

Szabó Péter Csaba

Témavezető: Pusztai Gabriella

Kutatási téma: Egyetemi oktatók munkaterhelése

Publikációk:

Szabó Péter Csaba (2008): Oktatók a felsőoktatás változó világában. In: Bajusz B. et. al. eds. Professori Salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 205-217.

Pusztai Gabriella – Szabó Péter Csaba: A bolognai folyamat recepciója Magyarországon. In. Kozma T — Rébay M. eds. A bolognai folyamat Közép-Európában. Budapest: Új Mandátum, 68-85.

Pusztai Gabriella – Szabó Péter Csaba (2008): The Bologna Process as a Trojan Horse: Restructuring the Higher Education in Hungary. European Education (40.) 2, 85-102.

Szerepi Anna

Témavezető: Kozma Tamás

Kutatási téma: A nonprofit szervezetek szerepe a régió társadalmi-gazdasági átalakulásában

Publikációk:

Zoltán Györgyi - Anna Szerepi (2007): KID programme in Hungary. In: Zoltán Györgyi ed. Give a chance... Case studies of programmes from four EU countries to help young people's social and professional inclusion. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Kutatás közben 279., 86-99.

Nagy Zita Éva - Pál Zsolt - Szerepi Anna - Halmai Réka (2008): A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben. Debrecen: Revita Alapitvány.

http://revitaalapitvany.hu/letoltes/equal/equal_helyzetfeltaro_zaro.pdf

Szirmai Annamária Erika

Témavezető: Buda Mariann

Kutatási téma: Az iskolai zaklatás az elektronikus médiában

Publikációk:

Buda Mariann — Kőszeghy Attila — Szirmai Erika (2008): Iskolai zaklatás – az ismeretlen ismerős. Educatio (17) 3 ősz, 373-387.

Buda Mariann — Szirmai Erikav (2010): School Bullying in the Primary School. Report of a Research in Hajdú-Bihar County (Hungary) Journal of Social Research & Policy (1) 1.

Szirmai Erika (2010): A zaklatás írásbeli megjelenéséről – értsük úgy, ahogy látjuk? Az iskolai erőszak képe a médiában. Interdiszciplinári pedagógia, tanárok, értelmiségiek. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen. In: Interdiszciplinári pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, 365-374.

Takács Tamara

Témavezető: Brezsnyánszky László

Kutatási téma: A határon túli magyar tannyelvű intézmények hallgatóinak értékrendje

Publikációk:

takács tamara (2007): Felekezeti hovatartozás és médiával kapcsolatos attitűdök az erdélyi magyar diákok körében. Educatio (16) 4, 695-704.

Takács Tamara (2007): Identitás és előítéletesség a kolozsvári diákok körében. Educatio (16) 1, 140-148.

takács tamara (2008): Denominational Status and Media-Related Attitudes among the

Hungarian Students in Transylvania. In Pusztai Gabriella ed. Régió és Oktatás

IV. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development,197-209.

Tátrai Orsolya

Témavezető: Juhász Erika

Kutatási téma: Az informális tanulás szerepe a hallgatók tanulmányi pályafutásában.

Publikációk:

Tátrai, Orsolya (2008): Young Adults in Hungarian Population – General Statistical. Tendencies. In: Pusztai G ed. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development.

Tátrai Orsolya (2010):Végzettség – védettség? In: Kozma Tamás – Ceglédi Tímea eds. Régió és oktatás: a Partium esete. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development.

Tátrai Orsolya - Juhász Erika (2010) Local Religious Communities and Organizations in Central and Eastern Europe as Venues for Adult Education.

In: Pusztai G ed. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 403-410.

Tornyi Zsuzsa Zsófia

Témavezető: Szekeres Melinda

Kutatási téma: Női oktatók helyzete a felsőoktatásban

Publikációk:

Tornyi Zsuzsa Zsófia (2007): A Debreceni Egyetem doktorandái. Educatio, 650-660.

Tornyi Zsuzsa. Zsófia (2009): Nők az egyetemeken: a padtól a katedráig. In: Bajusz Bernadett et al. eds. Proessori Salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 89-100.

Zsófia Zsuzsa Tornyi (2009): Female Roles, Opportunities and Statuses among Female Professors and Researchers in Hungary’s “Calvinist Rome” Debrecen. In: Adamiak E et al eds. Gender and Religion in Central and Eastern Europe. Poznan, 263-276.

Vargáné Nagy Anikó

Témavezető: Brezsnyánszky László

Kutatási téma: Tanárképzés az 1950-es években Debrecenben

Publikációk:

V. Nagy Anikó (2009): Az emlékeink olyasvalamik, amelyekért hálásnak kell lennünk. Educatio tél, 529-535.

V. Nagy Anikó (2010): Tanárkép a két világháború közti szaksajtóban. In: Brezsnyánszky L ed. Kutatás és képzés. In honorem Orosz Gábor. Debrecen, Nyíregyháza.

V. Nagy Anikó (2010): Jausz Béla alakja tanítványai szóbeli emlékeiben. In: Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Debrecen: Csokonai kiadó.

Bordás Andrea

Témavezető: Szabó László Tamás

Kutatási téma: Pedagógusok szakmai tanuló közösségei

Publikációk:

Bordás Andrea (2012): Valós igények teljesülése a “mintha” birodalmában. A Nagyváradi Drámapedagógiai Műhely mint szakmai tanuló közösség. In: Fóris-Ferenczi Rita - Demény Piroska eds. Interaktív eszközök és módszerek a tanulási folyamatban. Egyetemi Füzetek 13. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 159-170.

Bordás Andrea (2011): A kisebbségi egyetemek kutatása hermeneutikai megközelítésben. In: Kozma Tamás - Pataki Gyöngyvér eds. Kisebbségi felsőoktatás és a Bologna-folyamat (Minority Higher Education and the Bologna Process: The Case of Central Europe). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 199-214.

Bordás Andrea (2010): A kiégés-szindróma a külföldi és a hazai szakirodalomban. Educatio 2010/IV szám, - OKTATÁS ÉS POLITIKA, 666-672.

Ceglédi Tímea

Témavezető: Fényes Hajnalka

Kutatási téma: Tehetséggondozás a felsőoktatásban, különös tekintettel a szakkollégiumokra

Publikációk:

Ceglédi Tímea – Nyüsti Szilvia (2011): „A jók mennek el?” Szelektív elvándorlás Hajdú-Bihar megye felvételizői körében. Felsőoktatási Műhely 2011/4.

Bordás Andrea – Ceglédi Tímea (2012): A debreceni szakkollégiumok mint a tudásmegosztó és tudásteremtő tanulóközösségek színterei. In: Dusa Ágnes - Kovács Klára - Nyüsti Szilvia - Márkus Zsuzsanna – Sőrés Anett eds. Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó (megjelenés alatt)

Fónai Mihály – Márton Sándor – Ceglédi Tímea (2011):Recruitment and professional image of students at one the regional universities in Hungary. Journal of Social Research & Policy, July 2011. 31-51.

 

Nagy Péter Kristóf

Témavezető: Buda András

Kutatási téma: Az oktatási rendszer különböző szintjein tanuló hallgatók/diákok internet-használati szokásainak a vizsgálata

Publikációk

Nagy Péter Kristóf (2011): Mire használjuk az internetet? Internethasználati szokások Magyarországon. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények. Nyíregyháza: Bessenyei Könyvkiadó, 2011/2 (III. évf.), 113-123

Nagy Péter Kristóf (2011): Az információs társadalom ellentmondásai. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Nyíregyháza: Bessenyei Könyvkiadó, 2011/1 (III. évf.), pp 244-258

Nagy Péter Kristóf (2011): Az iskolai fegyelmezés története és jelenlegi paradigmája az Amerikai Egyesült Államok állami iskoláiban. Iskolakultúra, 2011/4-5 (XXI. évf.), 134-143.

Németh Nóra Veronika

Témavezető: Mojzesné Székely Katalin

Kutatási téma: Olvasás, könyvtárhasználat és információszerzés pedagógusjelöltek körében

Publikációk

Németh Nóra Veronika (2010): Student's cultural consumption in a borderland area. In: Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe /Régió és Oktatás VI./ Debrecen: CHERD, 297-308.

Németh Nóra Veronika (2010): Vallásosság és kultúra. Hallgatók kulturális attitűdje a vallásosság tükrében. In: Kálvin - Magyarság - Európa. Pécs, 273-282.

Németh Nóra Veronika (2010): Olvasásszociológiai vizsgálat kvantitatív és kvalitatív módszerekkel. In: Kozma Tamás – Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. Régió és oktatás sorozat. Debrecen CHERD, 136-140.

 

A programban habilitáltak

 

 

Kozma Tamás – kandidátusi (1973), tudományok doktora (1986), habilitáció (1994)

Forray R. Katalin – Kozma Tamás (2011): Az iskola térben, időben. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

Kozma Tamás (1985): Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Kozma Tamás (1976): Hátrányos helyzet: egy oktatásügyi probléma társadalmi vetületei. Budapest: Tankönyvkiadó.

 

Hegedűs T. András – kandidátusi (1979), habilitáció (1997)

Hegedűs T. András (1997): Pszichológia: fejlődés, nevelés, szocializáció, pedagógusok. Budapest: Aula.

Hegedűs T. András - Forray R. Katalin (1998): Cigány gyermekek szocializációja: család és iskola. Budapest: Aula.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András (1990): A cigány etnikum újjászületőben: tanulmány a családról és az iskoláról. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 

S. Nagy Katalin – kandidátusi (1983), tudományok doktora (1996), habilitáció (1997)

S. Nagy Katalin (1994): Farkas István nagymonográfia. Budapest: Artis Kiadó.

S. Nagy Katalin (2007): Művész-műbefogadó. Képzőművészet és szociológia. Budapest: Gondolat Kiadó.

S. Nagy Katalin (2009): Más-kor. Festők, képek, kiállítások. Gondolat Budapest: Kiadó.

 

Szabó László Tamás – kandidátusi (1988), habilitáció (1997), tudományok doktora (2002)

Szabó László Tamás (2009): Werte in der Schule. In: Martin J, Thomas K, Robert Sch eds Religiöse Dimensionen in Schulkultur und Schulentwicklung. Wien: LIT Verlag, 35-45.

Szabó László Tamás (2009): A tanár visszanéz. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 188.

Szabó László Tamás (2008): Quality: The case of teachers and teacher education. Oradea: Annuals Of University Of Oradea, 125-139.

 

Forray R. Katalin – kandidátusi-1984, habilitáció (1998), tudományok doktora (2002)

Forray R. Katalin (2007): The situation of the Roma/Gypsy community in Central and Eastern Europe. In: Abreu L — Sándor J eds. Monitoring Health Status of Vulnerable Groups in Europe: Past and Present. Pécs: Compostela Group of Universities - Phoenix TN, 111-127.

Forray R. Katalin (2006): Romakinder in den Schulen Ungarns, In: J Chakma eds. Roma im Neuen Europa: Zwischen Diskriminierung und Selbstvertretung. Berlin: Interkulturelles Dialogforum, 28-39.

Forray R. Katalin — Kozma Tamás (2011): Az iskola térben, időben. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 289.

 

Kádárné Fülöp Judit – kandidátusi (1986), habilitáció (1998)

Kádárné Fülöp Judit (1985): Olvasás és kommunikáció: egy szövegmegértés-vizsgálat tanulságai. Budapest: OPI.

Kádárné Fülöp Judit (1990): Hogyan írnak a tizenévesek? Az IEA-fogalmazásvizsgálat Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kádárné Fülöp Judit (2003): Az OECD oktatási indikátor programja. In Imre Anna ed. Jelzések az oktatásról: oktatásunk helyzete az OECD adatainak tükrében. Budapest: Országos Közoktatási Intézet.

 

Csirikné dr. Czaczhesz Erzsébet – kandidátusi (1988), habilitáció (1999) tudományok doktora (2005)

Csirikné Czachesz Erzsébet (2002): 10-16 éves tanulók írásbeli szókincsének gyakorisági szótára. Budapest: BIP

Csirikné Czachesz Erzsébet (2007)É A multikulturális neveléstől az interkulturális pedagógiáig. Iskolakultúra (17) 8-10, 3-11.

Csirikné Czachesz Erzsébet - Radó Péter (2003): Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: Halász Gábor - Lannert Judit eds. Jelentés a közoktatásról 2003. Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 349-376.

 

Brezsnyánszky László – PhD fokozat (1994), habilitáció (2000)

Brezsnyánszky László (2000): A politizáló polgár felkészítésének pedagógiai műhelyei. Debrecen: Acta Paedagogica Debrecina 99. kötet, 226.

Brezsnyánszky László (2006): A maga vájta meder. Gondolatok a formálódó tanárképzésről. Budapest: Gondolat.

Brezsnyánszky László (2007): A „Debreceni Iskola” neveléstudomány-történeti vázlata. Budapest: Gondolat.

 

Nagy Péter Tibor – kandidátusi (1991, 1995), habilitáció (2000), tudományok doktora (2005)

Nagy Péter Tibor (2010): Education and religiosity in Budapest at the Millenium. Social compass. International review of sociology of religion 1. (57.) 60-82.

Nagy Péter Tibor (2009): Religous education and childhood in Hungary (1949-1960). In: J Hopfner — Németh A — Szabolcs Éva eds. Kindheit-Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Frankfurt am Main; New York; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien: Peter Lang Verlag, 33-46. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; Band 5.)

Nagy Péter Tibor: The problem of the Confessional Recruitment of the Students at the Faculties of the Humanities and Science of the Transylvanian University. Historical Social Research 33: (2) 127-153.

 

Németh András – kandidátusi (1989), habilitáció (2000), tudományok doktora (2004)

Németh András (2008): Pädagogische und gesellschaftliche Reformströmungen und ihre Rezeption im Fachwissen der ungarischen Volksschullehrer nach 1900. In: Hopfner J — Németh A eds. Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie: Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagogische Bewegungen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 59-78. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 2.)

Németh András (2007): Die Philanthropismus- und Rochowrezeption in Ungarn. In: Schmitt H — Horlacher R — Tröhler D. eds. Pädagogische Volksaufklärung im 18. Jahrhundert im europäischen Kontext: Rochow und Pestalozzi im Vergleich. Bern: Verlag P. Haupt, 198-217.

Németh András (2006): A chapter in the history of an ambivalent relationship. In: Hofstetter R— Schneuwly B eds. Passion, Fusion, Tension. Bern: Peter Lang Verlag, 169-190. (Collection de la Société Suisse pour la Recherche en Education; 134.).

 

Pukánszky Béla – kandidátusi (1989), habilitáció (2000), tudományok doktora (2004)

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Budapest: Műszaki Kiadó.

Pukánszky Béla (2005): A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Pécs: Iskolakultúra könyvek 28.

Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Budapest: Gondolat.

 

Kiss Endre – kandidátusi (1977), tudományok doktora (1997), habilitáció (2001)

Kiss Endre (1986): Der Tod der k.u.k. Weltordnung in Wien. Wien-Graz-Köln. 1-270.

Kiss Endre (2002): Monetarista globalizáció és magyar rendszerváltás. Társadalomfilozófiai tanulmányok. Budapest 1-410.

Kiss Endre (2005): Friedrich Nietzsche evilági filozófiája. Életreform és kriticizmus között. Budapest: Gondolat 1-436.

 

Pethő László – kandidátusi (1992), habilitáció (2001)

Pethő László 2004. A komfortérzet megtartása - az időskorúak tanulásának problémái és megoldási lehetőségei. In: A szociális életképesség megalapozása az iskolában - Professzorok az Európai Magyarországért - PEM tanulmányok IX., 255-265.

Pethő László (2002) Racionalizáció és társadalmasítás – felnőttoktatási és művelődésszociológiai tanulmányok. Jászberény: Tanítóképző Főiskola.

Pethő László (2004) The Possibility of the Formation of Non-Profit Adult Education in Hungary: considering the development before and after the political change. Journal of Adult and Continuing Education (6) 179-194.

 

Meleg Csilla – kandidátusi (1987), habilitáció (2002), tudományok doktora (2008)

Meleg Csilla es Aszmann Anna (1995): Youth at Risk of the Period of Transformation. New York: Waxmann Munster, 312-318.

Meleg Csilla (2010): Pedagógiai problémák új megvilágításban. In: Hajdicsné Varga K eds. Célok és módszerek a tudásalapú társadalom nevelési intézményeiben: Képzés és Gyakorlat Konferenciák IV. Kaposvár: Kaposvári Egyetem, 10-17. Paper

Meleg Csilla (2008): Életminőség: társadalmi probléma és pedagógiai válasz. In: Benedek A — Hunyady Gy eds. Az oktatás közügy: VII. Nevelésügyi Kongresszus: zárókötet. Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság, 264-273.

 

Nagy Mária – kandidátusi (1994), habilitáció (2003)

Nagy Mária (1998): Teacher Training in Central Europe, European Journal of Education (33), 393-406.

Nagy Mária (2008): Tanári kompetenciák - nemzetközi összehasonlítás. Pedagógusképzés (3) 21-41.

Nagy Mária (2006): Magyar tanító 1911-ben. Iskolakultúra (2) 33-48.

 

Koltai Dénes – kandidátusi (1986), habilitáció (2003)

Koltai Dénes (2002): Theoretical, economic and regional issues of adult education. Hungarian developments in an international perspective. Bonn: IIZ/DVV.

Koltai Dénes (2005): Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.: Országos regionális elemzés.: Kutatási zárótanulmány. Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet. (Felnőttképzési kutatási füzetek 21.)

Koltai Dénes (2005): Felmérés a hazai felnőttképzési szervezetek akkreditált programjainak helyzetéről: Kutatási zárótanulmány. Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet. (Felnőttképzési kutatási füzetek 20.)

Koltai Dénes (2008): A felnőttoktatás mint a hátrányokat kiegyenlítő társadalmi és oktatási mozgalom. In: Benedek András (szerk.) Tanulás életen át {TÉT} Magyarországon Budapest: Tempus Közalapítvány, 179-199.

 

Vidákovich Tibor – kandidátusi (1991), habilitáció (2003)

Vidákovich Tibor (2009): A következtetés fejlődésének segítése. In: Nagy J — Nyitrai Á —Vidákovich T eds. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlesztése mesékkel 4-8 éves életkorban: Módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak és tanítóknak. Szeged: Mozaik Kiadó. 91-118.

Vidákovich Tibor (2008): A pedagógiai hozzáadott érték értelmezése és alkalmazása az iskolai hatékonyság vizsgálatában. In: Korom E ed. Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság: összeállítás a Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból. Szeged: Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 121-137. (Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve; 44.)

Vidákovich Tibor (2007): Az elemi következtető képesség korrekt feltárása (szóbeli tapasztalati szint). In: Nagy J ed. Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. Szeged: Mozaik Kiadó, 224-232.

 

Forrai Judit – kandidátusi (1997), habilitáció (2004)

Forrai Judit (2009): Szex, erőszak, prostitúció. Különböző csoportok szexuális veszélyeztetettsége az ezredfordulón, Magyarországon. Budapest: Semmelweis Kiadó.

Forrai Judit (2005): Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből. A fogászat kultúrtörténetéből. Budapest. Dentál Press.

Forrai Judit (1999): Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Pető. Budapest: Új Aranyhíd, Foundation of Conductive Education Birmingham.

 

Trencsényi László – kandidátusi (1984), habilitáció (2004)

Trencsényi László (2000): Művészetpedagógia. Elmélet, tanterv, módszer. Budapest: OKKER

Trencsényi László (2002): Nevelés- és iskolaelméleti gyakorlatok. Budapest: OKKER

Trencsényi László (2011): A maratoni sereg. Budapest: Önkonet

 

Kéri Katalin – PhD fokozat (1998), habilitáció (2005)

Kéri Katalin (2008): Los comienzos de la educación especial o pedagogía curativa en Hungría en el siglo XIX. In: El largo camino hacia una educación inclusiva: La educación especial y social del siglo XIX a nuestros días. Coord.: M Reyes Berruezo Albéniz — S Conejero López I. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 271-282

Kéri Katalin (2008): Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon (1867-1914). Pro Panonnia: Pécs.

Kéri Katalin (2009): Thérese Brunsvick. In: Femmes pédagogues. t. I. – De l’Antiquité au XIXe siècle. 281-309., Paris, 281-309.

 

V. Gönczi Ibolya – PhD fokozat (2000), habilitáció (2006)

Veressné Gönczi Ibolya (2001):"...mint brosstű a mélykék lilán.." A relaxáció szerepe párkapcsolati dilemmák feloldásában. Magyar Pszichológiai Szemle (3), 349-355.

Veressné Gönczi Ibolya (2002): Elhanyagolt gyerekek. Debrecen: Kossuth L. Egyetemi Kiadó.

Veressné Gönczi Ibolya (2003): A gyermekvédelem pedagógiája. Debrecen: Kossuth L. Egyetemi Kiadó.

 

Pusztai Gabriella - PhD fokozat (2002), habilitáció (2007)

Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó (Oktatás és Társadalom 3.)

Pusztai Gabriella (2008): Les bienfaits pedagogiques de la religiosité parmi les éleves hongrois de trois pays. Social Compass 55: (4), 497-516.

Pusztai Gabriella (2008): The Bologna Process as a Trojan Horse, European Education 40: (2), 85-103.

 

Komenczi Bertalan - PhD fokozat (2003), habilitáció (2008)

Komenczi Bertalan (1997): On-line. Az információs társadalom és az oktatás. Új Pedagógiai Szemle (7-8), 74-96.

Komenczi Bertalan (2009): Információ, ember és társadalom. Eger: EKF-Líceum Kiadó.

Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. In: ed. Pléh Csaba Kognitív szeminárium sorozat. Budapest: Gondolat.

 

Szabó Ildikó Erzsébet – kandidátusi (1988), habilitáció (2008), tudományok doktora (2009)

Szabó Ildikó (1989): Political Socialization in Hungary. The duality of Institutional and Non-Institutional Processes. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Szabó Ildikó (2000): A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

Szabó Ildikó (2009): Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások alakulásában Magyarországon 1867-2006. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

 

 

Bolvári-Takács Gábor – PhD fokozat (1998), habilitáció (2009)

Bolvári-Takács Gábor (1998): Filmművészet és kultúrpolitika a művészeti díjak tükrében 1948-1989. Budapest: Planétás.

Bolvári-Takács Gábor (2008): Múzsák a ködben. Tanulmányok a művészet és a hatalom viszonyáról a 20. században. Budapest: Eredeti.

Bolvári-Takács Gábor (2009): Én, Maja Pliszeckaja. Budapest: Planétás – Magyar Táncművészeti Főiskola.

 

Fényes Zsuzsánna Hajnalka – PhD fokozat (2001), habilitáció (2010)

Fényes Hajnalka (2010): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó: Debrecen.

Fényes, Hajnalka (2010): School Efficiency of Boys and Girls in a Borderland Region of Hungary. Review of Sociology 6 (1), 51-77.

Fényes, Hajnalka (2008): Contextual Effects on Student Efficiency at Secondary School Students. Review of Sociology 14 (4), 33-62.

 

Szíjártó Imre – PhD fokozat (2002), habilitáció (2010)

Szíjártó Imre (2008): A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana. Debrecen: Pedellus.

Szíjártó Imre (2009): Moszkva, Varsó, Maribor. Válogatott tanulmányok. Eger: Líceum.

Szíjártó Imre (2009): Irányzatok, alkotók, művek a kelet-közép-európai országok filmjében. A lengyel film

 

Ugrai János – PhD fokozat (2005), habilitáció (2010)

Ugrai János (2007): Önállóság és kiszolgáltatottság. A Sárospataki Református Kollégium működése, 1793-1830. A múlt ösvényén 10. Budapest: L’ Harmattan Kiadó.

Ugrai János (2007): Professzorok a „pataki reformkorban”. A sárospataki kollégium és négy professzora a XIX. század első harmadában. Budapest: Új Helikon.

Ugrai János (2010): A pallérozatlanság ellenében. Iskolázás a falvakban a polgárosodás hajnalán (Oktatás és társadalom 6). Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

 

Buda Mariann – Phd fokozat (1998), habilitáció (2010)

Buda Mariann (1997): A tanár mint harmadfajú Maxwell-démon. Educatio (4), 657-669.

Buda Mariann (1997): A nevelési rendszerek elemzésének szükségességéről. Új Pedagógiai Szemle (11), 23-31.

Buda Mariann – Kalivoda Katalin: A roma oktatásról – Kerecsend ürügyén. Iskolakultúra (11) 6-7, 81-88.

Tanulmányokat folytatnak

Ádám Erzsébet

Kutatásának célja a kárpátaljai magyar pedagógustársadalom pályaképének megismerése. Választ szeretne adni arra, hogy a pedagógusnemzedékek: pályakezdők, több éves tapasztalattal rendelkezők és nyugdíjas pedagógusok hogyan értékelik munkájukat, önmagukat, társadalmi helyzetüket. Egy ilyen felmérő munka azért fontos, mivel Kárpátalján még nem végeztek a magyar pedagógustársadalomra vonatkozó kutatást. Illetve a felsőoktatásban működő gyakorlati képzés régi megoldatlan kérdéseire is választ kaphatunk a volt hallgatók, jelenleg a pályán dolgozó pedagógusok beszámolói alapján.

 

 Ádám Erzsébet (2010): Felnőttképzés gyerekcipőben – az Ukrajnai helyzet különös tekintettel a pedagógus-továbbképzés rendszerére. Régi és oktatás: A Partium esete (szerk. Kozma Tamás – Ceglédi Tímea) Régió és oktatás sorozat VII. CHERD, Debrecen, 2010. pp. 52-58.

 Ádám Erzsébet (2010): The Establishment and Institutional Characteristics of the Ukrainian Catholic University (Lviv). Régió és Oktatás VI. Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe (ed. Gabriella Pusztai). Center for Higher Education Research and Development – Hugary. Debrecen, 2010, pp. 199-212.

 Ádám Erzsébet (2010): Pályakezdő pedagógusok pályaképe Kárpátalján. Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus (szerk. Juhász Erika) Régió és oktatás sorozat V. kötet. CHERD, Debrecen, 2010. pp. 184-190. 

 Ádám Erzsébet (2009): A zenei nevelés helye és szerepe a pedagógusi munkában. Acta Beregsasiensis, 2009, VII./2. pp.137-143.

 Ádám Erzsébet (2009): Kezdő pedagógusok felkészítésének lehetőségei a gyakorlati munkára Közös gondolatok Tanulmánykötet (szerk.: Gabóda B.-Lipcsei I.,) PoliPrint, Ungvár,2009. pp. 9-21.

 Ádám Erzsébet (2008): Pályakezdő óvodapedagógusok pályaképe. Педагогіка 2008 випуск XIX-XX. Вісник прикарпатського університету. Івано-Франківськ, рр. 3-8

 

Barta Szilvia

Kutatása során a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók tanulmányi munkavégzéshez való hozzáállását, és az azzal kapcsolatos értékrendjét kívánja föltárni. Mivel a felsőfokú tanulmányok olyan intézményekben folynak többnyire, melyek aktívan szerepet vállalnak az akadémiai-tudományos életben, így a felsőoktatásban való tudásátadást az akadémiai szocializáció első lépcsőjének tekinthetjük. Másrészről a hallgatói értékrendek befolyásolása, alakítása is folyik a tudományos normáknak való megfelelésen kívül, s így a felsőfokú tanulmányok idején folyó nevelés-oktatási folyamatot is meg kívánja ragadni a felsőoktatás-pedagógia részét képező pedagógiai hatásfolyamat értelmezési kereteinek segítségével. Következésképpen a felsőoktatási intézményekben egyszerre folyik oktatás-nevelés, valamint a tudományos élet normáinak való megfelelés, s ezek együtt eredményezik a szakmai (diszciplináris) szocializációt, a szakmai személyiség fejlesztését.

 

Barta Szilvia (2010): Students’ moral awareness and religious practice – The outcomes of an interregional research. In Pusztai Gabriella (szerk.) Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. Debrecen. Center for Higher Education Research and Development. 255-270.http://mek.oszk.hu/09000/09006/09006.pdf

Barta Szilvia (2010): Alap- és mesterképzéses hallgatók akadémiai viselkedéshez való hozzáállása a Partiumban. In Kozma Tamás – Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és Oktatás VII. A Partium esete. Debrecen. Center for Higher Education Research and Development. 117-124.

http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf

Kovács Klára – Barta Szilvia (2012): A hallgatói jól-lét dimenzióinak összefüggései az értékekhez és normákhoz fűződő viszonnyal. In Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományban.

Barta Szilvia – Kovács Klára (2012): Társadalmi védőfaktorok a különböző szociális jól-léttel rendelkező hallgatói csoportokban. In Buda András (szerk.): VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia tanulmánykötete.

Barta Szilvia (2011): A Bologna folyamat két különböző szintjén tanulók akadémiai értékorientációinak összehasonlító vizsgálata. Hungarian Educational Research Journal. Vol. 1. No. 1. DOI: 10.5911/HERJ2011.01.01

Barta Szilvia (2009): A 2006-os Országos kompetenciamérés tizedik évfolyamos adatainak elemzése. Educatio 2009/II – Tehetség. 250-256.http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1403

Pusztai, Gabriella – Baltatescu, Sergiu – Kovács, Klára – Barta, Szilvia (2012): Institutional social capital and student well-being in higher education – A theoretical frameweork. Hungarian Educational Research Journal. Vol. 2.

Barta Szilvia (2011): A European Educational Research Journal (EERJ) 2010. évi számainak szemléje. Hungarian Educational Research Journal. Vol. 1. No. 2.http://herj.hu/2011/11/barta-szilvia-a-european-educational-research-journal-eerj-2010-evi-szamainak-szemleje/

Barta Szilvia (2011): Philip G. Altbach: The Changing Academic Workplace: Comparative Perspectives. A Review. Pedagógia Online – Hungarian Educational Research Journal. Vol. 1. No. 1.http://www.herj.hu/2011/07/barta-szilvia-philip-g-altbach-the-changing-academic-workplace-comparative-perspectives-a-review/

 

Gál Attila

A magyar neveléstudomány Finnország-képének kialakulása és változása a XIX. század végétől napjainkig. Gál Attila a kérdés oktatáspolitikai vonatkozásait vizsgálja, hiszen a PISA-tanulói teljesítménymérések eredményei az utóbbi évtizedben jelentősen átalakították a korábbi évtizedek Finnország-képét a hazai és a nemzetközi neveléstudományi közegben.

 

Gál Attila (2000): Új sportágnevek toldalékolásának problémái a finnben. Folia Uralica Debreceniensia 7. 25–36. Debrecen.http://mek.oszk.hu/01700/01789/

Gál Attila (2011): Idegen eredetű szavak igeképzési lehetőségei a finnben. Folia Uralica Debreceniensia 8. 163–171. Debrecen, 2001. http://mek.oszk.hu/01700/01790/

Kiss Annamária – Gál Attila: „Nem akarok felnőni?” 238–243. in: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. CHERD, Debrecen, 2010. http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_OktatasV.pdf

Gál Attila: PISA-diskurzusok. In: Régió és oktatás: A Partium esete. CHERD, Debrecen, 2010. 154–158. http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf

Kozma Tamás - Gál Attila - Ceglédi Tímea: A bolognai folyamat megvalósulása Közép-Európában . In: Felsőoktatási műhely, 2010. 3. sz. 69–78. http://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=101965

Gál Attila: A finn tanulók PISA-teljesítményméréseken elért eredményeinek diskurzusai. Iskolakultúra 2011. 6–7. sz.30–39. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00157/pdf/iskolakultura_2011_06-07_030-039.pdf

Gál Attila: A finnországi oktatás a magyar szaksajtóban. In: Új kutatások a neveléstudományokban –Törekvések és lehetőségek a XXI. század elején. http://mek.oszk.hu/10100/10122/10122.pdf

Gál Attila: Új finn szótárak. Folia Uralica Debreceniensia7. 177–184. Debrecen, 2000. http://mek.oszk.hu/01700/01789/
Tamás Kozma – Magdolna Rébay (toim.): A bolognai folyamat Közép-Európában. (Bolognan prosessi Keski-Euroopassa.) (Gál Attila). http://ktl.jyu.fi/img/portal/19114/Kasvatus_4-2010.pdf?cs=1288179551

Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.): A bolognai folyamat Közép-Európában (Gál Attila) 285–289. http://debszem.unideb.hu/dsz2010-4.html

Gál Attila: Aila-Leena Matthies és Ehrenhard Skiera: Finnország művelődési és oktatási rendszere. Magyar Pedagógia, közlésre elfogadva.

Kelemen Ivett – Gál Attila:Juhani Tähtinen & Simo Skinnari [eds]: Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=84

 

Máté Krisztina

Nonformális tanulási színterek a mátészalkai kistérségben

 

Máté Krisztina (2009): A mátészalkai kistérség kulturális helyzetképe egy lakossági felmérés tükrében. In Partium. Irodalmi, művészeti közéleti folyóirat, 18. évf. tavasz
- Az autonóm tanulás megnyilvánulása a mátészalkai kistérség életében. In Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): Nonformális-informális-autonóm tanulás. Debrecen, Kapitális Kiadó.

Máté Krisztina (2010): A mátészalkai kistérség és kulturális
helyzetképe (egy lakossági felmérés tükrében). In: Pete László
Juvenilia III. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen,
Debreceni Egyetemi Kiadó, 222-231.p.

Máté Krisztina (2010): A munkaerő-piaci helyzet és az iskolázottság kapcsolata a mátészalkai kistérségben. In: Kozma Tamás - Ceglédi Tímea (szerk): Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, CHERD-Hungary, 214-219. p.

Máté Krisztina (2010): Kistérség kultúra. In: Juhász Erika-Szabó Irma (szerk): Nemzetnevelés - Felnőttnevelés – Közművelődés. Debrecen, Csokonai Kiadó – Debreceni Egyetem – KultúrÁsz Közhasznú Egyesület,

 

Tőzsér Zoltán

Kutatásában a felnőttek felsőfokú továbbtanulásának problematikáját vizsgálja. A kutatás fókuszában a továbbtanulási motivációk és akadályok állnak. Az empirikus kutatást levelező tagozatos hallgatók körében végzi kvantitatív és kvalitatív módszerekkel. A kutatás egyfelől akadémiai célokat szolgál a felsőoktatási intézmények keretében történő felsőfokú továbbtanulás "fehér foltjainak" feltárásával. Másfelől, gyakorlati célokat is megvalósít, tekintve, hogy az intézmény- és szakválasztás motívumainak feltárása, valamint a levelezős képzések értékelése hozzájárulhat a vizsgált intézmények LLL politikájának és stratégiájának kialakításához, illetve fejlesztéséhez.

 

Bordás, Andrea – Cegléd, Tímea i – Dusa, Ágnes Réka – Tőzsér, Zoltán (2012): Developing Network on Strong Basics: the Center for Higher Education Research and Development (CHERD-Hungary) as the new network of the Hungarian Educational Research Association (HERA). In Hungarian Educational Research Journal (HERJ): http://herj.hu/ (Forthcoming)

Kozma, Tamás – Teperics, Károly – Tőzsér, Zoltán – Kovács, Edina (2012): Learning Regions in a Cross-Border Territory. The Case of Hungary and Romania. In Hungarian Educational Research Journal http://herj.hu (Forthcoming)

Erdei, Gábor – Kozma, Tamás – Teperics, Károly – Tőzsér, Zoltán (2012): Measuring Lifelong Learning. The Case of a Cross-Border Territory (Bihar-Bihor Euro-region). In Magyar Pedagógia http://magyarpedagogia.hu (Forthcoming) (In Hungarian)

Engler, Ágnes – Tőzsér, Zoltán – Szilágyi, Györgyi (2012): Expansion of Higher Education with Special Focus on Part-time Students in the Bihar-Bihor learning region, 1990-2010 In HERJ http://herj.hu (Forthcoming) (In Hungarian)

Tőzsér, Zoltán (2012): The Non-traditional Student. Review of International Publications. In Iskolakultúra 2012. January. Available: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm (Accepted for publication) (In Hungarian)

Tőzsér Zoltán (2011): Who are the „Non-traditional Students”? In Hegedűs, Judit – Kempf, Katalin – Németh, András (eds.): Public Education, Teacher Training, Education Research. 11th National Education Research Conference. Budapest. (182. p.) ISBN 978 963 693 380 7 Available: http://onk2011.elte.hu/program/teljesanyagok.pdf (In Hungarian)

Tőzsér, Zoltán (2011): Schools in Space and Time. Review. In Debreceni Szemle (Accepted for publication) Available: http://debszem.unideb.hu/ (In Hungarian)

Andl, Helga – Bordás, Andrea – Ceglédi, Tímea – Dominek, Dalma - Lilla - Molnár-Kovács, Zsófia – Tőzsér, Zoltán (2011): The National Education Research Conference as a Learning Community. Results of the ’2010 ONK’ research.In Kozma, Tamás – Perjés, István eds.): New Research in Education Studies. (345-364. p.)/ ISSN 2062-090X Available: http://mek.oszk.hu/10100/10122/html/index.htm#33 (In Hungarian)

Ábrahám, Katalin – Tőzsér, Zoltán (2011): Higher Education Students in Adult Education Programs. In Kozma, Tamás – Perjés, István eds.): New Research in Education Studies. (175-184.p.) ISSN 2062-090X Available: http://mek.oszk.hu/10100/10122/html/index.htm#18 (In Hungarian)

Tőzsér, Zoltán (2011): Disadvantaged Non-traditional Students in Higher Education. In Buda, András – Kiss, Endre (eds.): Interdisciplinary Education Research and Higher Education Reforms. 6th Árpád Kiss Conference. University of Debrecen, University Press. Debrecen. ISBN 978-963-473-457-4 Available: http://www.kissarpadkonf.unideb.hu/2011/downloads/KAE_kotet2011.pdf (In Hungarian)

Ábrahám, Katalin – Tőzsér, Zoltán (2010): Undergraduate and Graduate Higher Education Students’ Participation in Adult Education. In Csíkos, Csaba - Kinyó, László (eds.): New Approaches & Possibilities in the 21st Century Educational Research. Abstracts. 10th National Education Research Conference (ONK), ISBN 978-963-08-0333-5, University of Szeged. 4th – 6th November, 2010. Budapest. Available:http://www.edu.u-szeged.hu/onk2010/download/ONK_Kotet_2010.pdf (In Hungarian)

Tőzsér, Zoltán (2010): Improving Workplace Learning. Book Review. In Journal of Social Research & Policy. No. 1. July, (177-179. p.) ISSN 2067-2640 Available: http://www.jsrp.ro/content/JSRP_No-1_TOZSER (In English)

Tőzsér, Zoltán (2010): Workplace Learning: A New Approach in Adult Education Research In Buda, András – Kiss, Endre (ed.): Interdisciplinary Education, Teachers, Intellectuals. Edited Volume of the 6th Árpád Kiss Conference. Debrecen. (506-514. p.) ISBN 978-963-473-410-9. (In Hungarian)

Tőzsér, Zoltán (2010): Pragmatist Philosophy and School Critique. In Pete, László (ed.): Juvenilia III. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Debrecen, Debrecen University Press. (370-384. p.) ISBN 978 963 473 375 1 Available: http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia3.pdf (In Hungarian)

Tőzsér, Zoltán (2010): Improving Workplace Learning. Book Review. In European Education No. 3. Vol. 42. (97-100. p.) ISSN 1944-7086 (Online); ISSN 1056 4935 (Print) Available:http://europeaneducation.org/ (In English)

Gábor Erdei – Zoltán Tőzsér (2010): Changes in the System of Examinations in the National Register of Qualification: Results of a National Research. In Ceglédi, Tímea– Kozma, Tamás (eds): Region and Education: The Case of the Partium Region. CHERD-Hungary. ISBN 978-963-473-409-3 Available: http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf (In Hungarian)

Ábrahám, Katalin – Tőzsér, Zoltán (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Practice and Theory in Systems of Education No. 2. Vol. 5. (177-184. p.) ISSN 1788-2591 (On-line), ISSN 1788-2583 (Printed) Available: http://www.eduscience.hu/ (In English)

Ábrahám, Katalin – Tőzsér, Zoltán (2010): Graduating Students’ Participation in Adult Education Karlovicz, János Tibor (ed): In 3rd International Conference for Theory and Practice in Education. Intercultural Communication, Multicultural Education. Absracts. Association of Educational Sciences, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-88422-6-8. (In English) Available: http://www.freeweb.hu/eduscience/AESConf2010.pdf

Ábrahám, Katalin – Tőzsér, Zoltán (2010): Graduating Students’ Relation to the Labour Market in the Partium Region In Ceglédi, Tímea – Kozma, Tamás (eds.): Region & Education: The Case of the Partium Region. CHERD-Hungary. ISBN 978-963-473-409-3 (In Hungarian) Available: http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf

Tőzsér, Zoltán (2009): Workplace Learning: A New Area of Research In Educatio, 2009, IV. No. Transition and Education Policy, 1989-2009. (555-557. p.) HU ISSN 1419-8827. Available: http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=77 (In Hungarian)

Tőzsér, Zoltán (2009): Evangelist Teachers and Schools. Review. In Pedagógiai Műhely. Issue 2009/3 (pp. 110-111) HU ISSN 0 133 -8951. (In Hungarian)

Máté, Krisztina – Tőzsér, Zoltán (2009): The Examination of the Learning Processes of Chairmen in the National Register of Examination. In Bárdos, József– Sebestyén, József (eds): Education Research – Inter-and multidisciplinary Approaches, Multi-linguistic, Multi-cultural in the Theory and Practice of Education and Teaching. Abstracts. University of Pannon, Veszprém, Hungary. (In Hungarian) Available: http://www.nevelestudomany.hu/onk2009/onk_2009_konferenciakotet.pdf

Ábrahám, Katalin – Tőzsér, Zoltán (2009): Knowledge and/or Competences? Graduating Students’ Participation in Adult Education. In Paksi, Veronika– Tibori, Tímea (eds): Abstracts. Hungarian Sociological Society, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-886333-0-0. (In Hungarian) Available: http://www.szociologia.hu/dynamic/MSZT_konf2009_Absztraktfuzet_1107.pdf

Tőzsér, Zoltán (2009): The Role of Workplace Learning in Adult Education In Buda, András– Kiss, Endre (eds): Interdisciplinarity in Education. 6th Árpád Kiss Conference. Abstracts. ISBN 978-963-473-303-4. (In Hungarian)

Tőzsér, Zoltán (2009): The Impact of John Dewey’s Educational Thoughts and Conceptions on the 1960’s Educational Thinkers’ Critical Conceptions and Ideas about Education and Schooling. In Kocsis, Mihály (ed): 29th Students' Scholarly Circles Conference National Round. Abstracts. University of Pécs, Pécs, ISBN 978-963-642-283-7. (In Hungarian)